Copyright © 2011, JD
 
STREDISKO INTERNÁTNEJ PRÍPRAVY                              NON STOP KONTAKT:     +421 41 229 5348                  +421 903 283 816
SOCIÁLNY PROGRAM ŽSR


                     Ž E L E Z N I C E   S L O V E N S K E J   R E P U B L I K Y
               ÚSTREDNÝ INŠTITÚT VZDELAVANIA A PSYCHOLÓGIE,  ŠANCOVÁ 102/A, 831 04 BRATISLAVA

                           PONUKA REKREAČNÉHO POBYTU V
                        STREDISKU INTERNÁTNEJ PRÍPRAVY STREČNO
                                           a v ÚZ STARÝ SMOKOVEC

Centrálny sociálny fond.


Na základe schválenej Kolektívnej zmluvy ŽSR má zamestnanec ŽSR nárok  na príspevok  z centrálneho sociálneho fondu  ŽSR (  CSF  ) na rekreačný pobyt v SIP Strečno, alebo v  ÚZ Starý Smokovec. Príspevok sa zamestnancovi poskytuje v kalendárnom roku len jedenkrát. Bližšie informácie o CSF získate na personálnych útvaroch.

Rekreačný pobyt zahŕ
ňa:

V SIP Strečno:
              2x ubytovanie, 2x ra
ňajky, 2x večeru, 2x vstup do bazénu v hodnote 50,00 € s DPH na osobu

V ÚZ Starý Smokovec:
              2x ubytovanie a 2x ra
ňajky v hodnote 35,00 € s DPH na osobu
              3x ubytovanie a 3x ra
ňajky v hodnote 50,00 € s DPH na osobu

Príspevok  na rekreačný pobyt  za zamestnanca ŽSR v hodnote 35,00 €, alebo 50,00 € vrátane DPH sa hradí z CSF. SIP Strečno a ÚZ Starý Smokovec spracovávajú  mesačnú  evidenciu  účastníkov  pobytu,  na  základe  ktorej  odbor  510  GR  ŽSR v spolupráci  s odborom  310  GR ŽSR zabezpečia vnútroorganizačné zúčtovanie príspevku  na rekreačný pobyt z centrálneho sociálneho fondu ŽSR v zmysle Kolektívnej zmluvy ŽSR, priamo na ÚIVP.

Nepe
ňažný  príjem,  ktorý  predstavuje výšku  hodnoty  poskytnutej  stravy v rámci  rekreačného  pobytu,  bude  zamestnancovi  zdanený  cestou  príslušnej mzdovej  učtárne.  V prípade,  že  zamestnanec  uvedený  pobyt  absolvuje  spolu  s rodinným príslušníkom, tento si náklady za pobyt hradí v zmysle platného cenníka ÚIVP priamo v ubytovacom zariadení, ako externý návštevník.

Podmienky rekreačného pobytu1.  Záujemca o rekreačný pobyt si musí overiť voľnú ubytovaciu kapacitu v požadovanom termíne na recepcii
     ubytovacieho zariadenia s ohľadom na disponibilné kapacity a aktuálne rezervácie.

Prekvapíme Vás dobrou úrovňou za prijateľnú cenu.


  SIP Strečno   ÚZ Starý Smokovec
ŽSR linka : 930 / 5348 931 / 86 - 48
VTS  linka : 041 / 229 5348 052 / 442 2590
Mobil : 0903 283 816 0911 643 680
2.  Záväzná rezervácia rekreačného pobytu vzniká na základe písomnej objednávky. Zamestnanec ŽSR
     objednávku posiela na niektorú z adries:
E-mail: recepcia.sipstrecno@zsr.sk  recepciastarysmokovec@zsr.sk
Poštová adresa: Železnice Slovenskej republiky Železnice Slovenskej republiky
  Stredisko internátnej prípravy Účelové zariadenie
  Sokolská 375, 013 24 Strečno 062 01 Starý Smokovec  31
      Tlačivo pre vyplnenie objednávky tu:
                                                    


      Zamestnanec  ŽSR si následne telefonicky overí, či bola objednávka akceptovaná.

3.  Pri nástupe na rekreačný pobyt zamestnanec ŽSR predloží svoj služobný preukaz
      a občiansky preukaz za účelom evidencie v knihe ubytovaných.

4.  Cena za rekreačný pobyt zamestnanca ŽSR
.
Účastník pobytu Pobyt zahŕňa Cena za pobyt s DPH pre zam. ŽSR
hradená z CSF
Cena za pobyt s DPH pre rod. príslušníka Poznámka
Zamestnanec ŽSR a rod. príslušník v SIP Strečno 2x ubytovanie
2x polpenzia
2x bazén*
50,00 €
na osobu
39,00 €
na osobu
   Účastník platí daň
z ubytovania
0,80 €/osoba s DPH
Zamestnanec ŽSR a rod.
príslušník
v UZ Starý Smokovec
3x ubytovanie
3x raňajky
50,00 €
na osobu
45,00 €
na osobu
Účastník platí daň
z ubytovania
3,00 €/osoba s DPH
Zamestnanec ŽSR a rod. príslušník
v UZ Starý Smokovec
2x ubytovanie
2x raňajky
35,00 €
na osobu
31,00 €
  na osobu
Účastník platí daň
z ubytovania
2,00 €/osoba s DPH
* Bazén zahŕňa len pobyt v SIP Strečno.5.  V ubytovacích zariadeniach sa neposkytujú služby spojené s pobytom zvierat.

6.   Ak si zamestnanec ŽSR objedná služby nad rámec rekreačného pobytu, uhradí za každý deň
      pobytu cenu v zmysle aktuálneho Cenníka ÚIVP.

7. Hodnota poskytnutej stravy pre zdanenie pobytu zamestnanca ŽSR predstavuje:


      - raňajky SIP Strečno - 2,78 € vrátane DPH
      - večera SIP Strečno - 3,91 € vrátane DPH
      - raňajky UZ Starý Smokovec - 2,78 € vrátane DPH

8.   Delenie, alebo čiastočné čerpanie a účtovanie rekreačného pobytu sa nepripúšťa.

9.   Pokiaľ zamestnanec nenastúpi na rezervovaný pobyt bez náležitého písomného zdôvodnenia
      doručeného na recepciu ubytovacieho zariadenia najneskôr 7 dní pred nástupom, bude mu nárok
      na pobyt v zmysle KZ evidovaný ako vyčerpaný.

O aktuálnych možnostiach využitia voľného času Vás budú informovať aktuálne ponuky na jednotlivých ubytovacích zariadeniach.

Tešíme sa na Vás a prajeme Vám príjemný pobyt.

Bližšie informácie o kompletnej ponuke služieb uvedených ubytovacích zariadení nájdete na
intranete ŽSR ( Organizačné zložky / ÚIVP ), pripadne na internetovej adrese
www.uivp.sk alebo www.sipstrecno.skIng. Viliam Markócsy
      Riaditeľ ÚIVP